1
Stanford, NY | Dutchess County
2
Stanford, NY | Dutchess County
3
Millbrook, NY | Dutchess County
4
Stanford, NY | Dutchess County
5
Stanford, NY | Dutchess County
6
Millbrook, NY | Dutchess County
7
Amenia, NY | Dutchess County
8
Amenia, NY | Dutchess County